Дибр

Jun. 21st, 2017 12:02 am
[personal profile] dsfhjkl
4 59

1с зло, директор причепився, ну я йому й виклав все як є, не хоче шоб я працював, так я швидко напишу документу, ахаха. Тоже мені ше управління. Шось там помамляв, кажу я теебе не чую, бо ти балакаєш мовою яку я не розумію. Заткнув.

Насправді просто вона в відпустку піде, поїде там-сям. От і вмикається. Бодався з Валерієм та С. Бо два барани, шо один з пхп, шо другий з 1с. Мабуть знайшов в чому справа з статистикою, розігнало кров, ще подивлюся, може й справді помилку знайшов.

О. каже щоб не надіявся на неї. Гірко стало. А вона перед тим як "я пішла додому або не додому" взяла гітару і проспівала пісню сидячи у мене на столі. Пісня мабуть про те шо вона мене не кохає те та се, нічого не пам'ятаю, бо з С. переписувався і в одне вухо слухав. Нічого шо прослухав, спитав назву пісні, відповідь прийшла. Подарував магніт з Тайланду, ага, брав і для неї. Хвалила гітару, не бере, хоча може взяти в любу мить. Губи, сарафан, не додому. Нехай, так треба.

Насправді я з усими про неї балакаю, а хтось і скаже шось, а далі вона починає співати. Тільки мені тепер прикусити язика треба, бо можу понаписати, чи розказати лишнього. А то все "хлопчик" не курить, не пьє, ну і далі ... Ахахаха, треба помовчати, надіюсь витерплю.

Після роботи година гітари, пішов до парку, ліг на лавку, дивився в небо, чисте, гарно. Читав про алгоритми, для графів. Ті шо в математиці, а не люди.

Помилка, в слідуючому місяці. Вибачайте. (У Хуана день народження, бажаю завжди бути таким же крутим.) Радили кіно amores perros, подивився, це як Lock, Stock and Two Smoking Barrels, тільки краще. Трохи попустило.

Нічого, зараз послухаю пісню, може ще й встигну заснути. Хоча, хто знає.

Дибр. Пошани Хуану.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Alex Krivolutsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios