Дибр

Jun. 21st, 2017 11:44 pm
[personal profile] dsfhjkl
5

Все з двома розбираюся. В спідниці знову. Обід з директором, балакали про Кастанеду, шось йому там на тренінгах по нлп розказують шо треба його читати. Кастанеда мені подобався коли читав, але нашо воно йому, всяке буває. Після обіду поїхав з С. за обладнанням та на об'єкт, поки їхали з водяного пістоля по авто стріляли, люди сміються, дорослі з іграшкою, С. з усими розмовляє. Після обіду дивлюсь гітара коло неї стоїть, грала, мабуть увечорі десь виступала. Це з лютого могла брати, але ж не брала. Ага, не дивиться і не балакає. Ну шо ж, так треба. Мовчу. Пограв дві години після роботи, поставив коло її столу, нехай, подивлюсь шо буде, може розіб'є, ото концерт буде.

Пішов поїв до БЙ. Картоплі. Вчора помилився, ой помилився. Багато писати не хочу. Бо не треба. Сплю вже.

Ж. подобається В., але В. мовчить у відповідь. Ахахаха, нехай пробують, не моє діло.

Основне для себе намалював, згадаю як треба буде.

Дибр, спати. Тривалості.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Alex Krivolutsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:26 pm
Powered by Dreamwidth Studios