Дибр

Jun. 28th, 2017 11:53 pm
[personal profile] dsfhjkl
5 6 7

Планірка. Вона знову приоділася, мене не бачить. Помовчу.
Поганенько так-то, по другому во ніяк. Але працюю. В ліжку.
Хлопці декілька разів дхвонили, поміг. Побалакав з Філом. Заплатив за комунальні з березня. Пороздавав ше трохи. В кармані осталося 15$, буду сухарі їсти. Насправді ... Поки не знаю шо далі. Але шось буде. Нашо ховає свою красу..., не чіпаю ж, невже ше не дійшло. Мабуть так треба. От і добре.

Гітару після 18, поки на лівій руці пальці не почали пекти і судома зводити. Павука все пробую, важко. Вчора і позавчора з гітарою займався теж, але забуваю писати.

Поїсти приготував. Поїв. Не спиться, вже 00.

Хотів шось написати і швидко забув. Нехай, не буду писати, навіть якщо згадаю.

Дибр. Крутитися. Театральності.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Alex Krivolutsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:29 pm
Powered by Dreamwidth Studios