Дибр

Jun. 29th, 2017 10:51 pm
[personal profile] dsfhjkl
5

Лежав до 8, читав.

Сходив, все теж саме. Шось там про те шо я себе викреслив з чергування, от смішні, я то дражню, а вони. Не розуміють, і чого воно їм так припекло, та нехай. Зайшов поїв, додому, працював.

18 08 взяв гітару - бац уже 20 34, але приємно, слухаю як грають на ютубах, і слухаю як я граю, однаково, тепер вже без метронома чи музики, сам, з голови, повністю. Вже дві пісні. Отаке.

Брат в якусь халепу вліз, ноги за кісточками подерті. Це він в стограм виклав. Сестра десь на березі Дніпра лазить, це теж стограм. Знайома з Черкас працює на подіумі в Мілані. Місяць не пройшов як поїхала. Теж стограм.

Як не викручувався віршами не обійшлося, почав читати книжку. Хоча воно й часу більше, на жопі сидіти без діла можна і спектися. Нога краще себе почуває, набагато, худюща стала, але намагатимусь сидіти в ліжку. Вночі в клешні так і сплю, бо ногою увісні ворушу.

Почали звати на вихідні, не знаю, нога.

Дибр, спати. Змісту.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Alex Krivolutsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:28 pm
Powered by Dreamwidth Studios