Дибр

Jul. 3rd, 2017 11:00 pm
[personal profile] dsfhjkl
5 6 7 8

Планірка, додому, працював.

Декілька разів хлопці набирали. Тільки шо з'явився Валерій, з п'ятниці не було чути, і слова не написав. А це каже я роблю архіватор. АААААА. Один з 1с відправляє все через зіп а другий з пхп не може розпакувати архів під лінуксом, бо зіп у нього такий. І надумав робить архіватор, ага, а чого зпочатку не пішов у вікі з гзіп лзма, я так і не розумію. Мене спитав якусь дрібницю то я йому показав куди дивитися. Це ..... Я не розумію людину. 2 рази покинув універ. Там це все проходять.

Читав книжку трохи. Гітару не брав в руки. Бо так, треба настроїти.

Мовчу.

Дибр, спати. Мовчазливості.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Alex Krivolutsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:27 pm
Powered by Dreamwidth Studios