Дибр

Jul. 7th, 2017 11:02 pm
[personal profile] dsfhjkl
6 7 8

Офіс, додому, працював. Вчора мати казали шо покрівля тече. Дощі почалися, подумав що десь дірка з'явилася коло труби вентиляції. С. підвіз до хати. Заліз на дах, переробив, дірок нема, треба чекати дощ, шоб перевірити. Ше прокинув нові провода до вентиляторів які стоять на вентиляції, бо на старих пропадає контакт. Племінник причепився йти на рибалку, пішли, наловили карасів на сковороду. З ставка забрав зять, тільки зайшов в хату, мати попросили почистити фільтри в пральній машині, почистив. Скрутив все на місце, треба тестувати.

Дибр, спати. Впевненості.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Alex Krivolutsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:30 pm
Powered by Dreamwidth Studios