Дибр

Jul. 12th, 2017 09:15 pm
[personal profile] dsfhjkl
чогось знову в 5
потім 8
В офіс, там побалакали трохи про всяке по роботі. Поміг Р. з компом, мамка почала глюкати, не вмикається з повербаттона. Треба міняти мамку. Хоче перейти на ддр4, а значить все своє планує на розпродаж. З А. побалакав, кажу шоб їхав у Новосіб вчитися, міркує над цим питанням.

Знову клікхаус упав, кажуть треба збирати з коду, помовчу.

Прийшов додому, код. Після, подзвонив М. Попросив допомоги, треба було причепити 4 плакати, поїхав до нього, 2 години на автобусі, через все місто, кругом лагодять дороги, жарко, сонечко пече, взяв ноут та працював, шпиняв В. по скайпу.

Приїхав, поїв у М. поки чекали грузове таксі. Далі похватали плакати та в таксі, і на місце, там занесли в приміщення та почали штробити стіну під дюбелі. Причепили все як треба, швидко, потім ше всякого мілкого попросили поробити його замовники. Зробили, підвіз мене на півдороги, пересів у автобус, доїхав додому. По дорозі бачив Ж. Зайшов у продуктовий, набрав усякого. Знову пропонують на вихідні фестиваль якийсь відвідати, але вже не потягну всих по грошах, мабуть буду сидіти дома.

Гітара, а як же. Ше попрацюю, а далі спати. Три розкладки зло, постійно не ті літери набиваю. Вертлявості.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Alex Krivolutsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:29 pm
Powered by Dreamwidth Studios