Дибр

Jul. 13th, 2017 10:27 pm
[personal profile] dsfhjkl
6 52

Пошкандибав у офіс, там до 12, з хлопцями всякі проблеми розбирали потроху. Додому, там тільки почав розгрібати з Валерієм нове завдання, він скинув скайп, каже пізніше побалакаємо. Мовчить. Заїхав С. Поїхали до майстерні де підсилювачі лагодять, там видрали один блок, потім поїхали ше раз, видрали ше один, бо перший раз не той взяли. Від офіса О. підвезла додому. Взяла собі кицьку і нікуди не їде в відпустку бо кицьку нема на кого залишить. Так що перед тим як домашню тварину поселить дома, треба знайти товариша який зможе приглядати за звіром.

Гітара, пальці облазять та болять, обіцяли шо загрубіє та не буде, хе.
Дибр, спати. Влаштованості. Чогось пишу багато слів які починаються на літеру в.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Alex Krivolutsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:27 pm
Powered by Dreamwidth Studios