Дибр

Jul. 16th, 2017 11:17 pm
[personal profile] dsfhjkl
6 Вчора

Знайшлися бажаючі забрати мене з квитками на фестиваль колеги, поперлися, посиділи з шашликом, послухали пісні, директор з групою співав. Багато учасників з Магадану. Пізніше приїхав С. з жінкою, ше м'яса привезли. Посиділи до вечора, гарно там, річка внизу, пісні далеко лунають. Потім припекло всім додому. Приїхав пізно, поки всих розвезли, і в ліжко, бо вже сонний був.

6
Сьогодні, прибирав, дв стрічку перелистав, послухав там усяке, у левконоє знову гарний малюнок, людина собака кицька та книжки. Сходив до парку, поїв, додому. Попрацював. Все, відпочивати.

Дибр, спати, безтурботності.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Alex Krivolutsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 10:27 pm
Powered by Dreamwidth Studios