Дибр

Jul. 17th, 2017 10:17 pm
[personal profile] dsfhjkl
7 добрий ранок понеділка

Планірка, мене не чіпали, потім на об'єкт. Там зчепився з тітками, допекли, брешуть в очі, коли показав шо знаю правду, почалося, позвали якогось хлопця, той давай звати побалакати, ага вже, найшли дурня, почекав трохи, сміятися хотілося, але стримався, прийшов С., замовкли, бо він вдвічі більше їхнього хлопця. Це люди в місті, 50 60 років, де воно в них береться, брехать брехать брехать, а як відкрилося то бити. Як з села. Побалакав з їхнім головним інженером, той їм ше почитає нотації, та поклює трохи ... Бо вони й його достали. Потім з менеджером С. ше побалакав, він і з своєї сторони побалакає по цій проблемі. Бити значить зібралися, диви які.

Потім в офіс, там з хлопцями всяке обговорили, шось підказав. Дивлюсь знову взялися за писанину. Не буду примушувати, нехай самі. Додому, дзвонили, шось робив, потім гітара, подзвонив матері, треба на вихідні їхати за місто, хоча нога ще пухне. Може й не поїду, якщо дощі будуть.

Все, дибр, спати. Стриманості.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

Alex Krivolutsky

September 2017

S M T W T F S
      12
3 4 5 67 8 9
1011 12 13 141516
17 181920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 08:49 pm
Powered by Dreamwidth Studios